Apartamenty we Wrocławiu    Appartements in Breslau    Wroclaw apartments

Regulamin

I
WPROWADZENIE
Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych na www.asapart.pl. Niniejszy regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie oferty zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego. Zawarcie umowy następuje z chwilą wyświetlenia informacji na stronie www.asapart.pl o dokonaniu rezerwacji.
II
REZERWACJA
Rezerwację można dokonać:
a. rezerwując online, bezpośrednio na stronie www.asapart.pl poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego
b. poprzez kontakt telefoniczny z naszym konsultantem pod numerem telefonu (+48 71) 341 87 59 lub +48 888 750 888. Aktualny numer telefonu jest zawsze dostępny na stronie internetowej www.asapart.pl
c. poprzez kontakt z naszym konsultantem za pomocą komunikatora Skype
 III
ZAWARCIE UMOWY ONLINE
1. Rezerwacja apartamentu online wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.asapart.pl
2. Obowiązują ceny w dniu dokonywania rezerwacji. Ewentualne dodatkowe rabaty są już wliczone w cenę widoczną w formularzu. W przypadku zapłaty online dodatkowo można uzyskać rabat, który jest wyświetlony nad klawiszem "zapłać online".
3. Rezerwacje opłacone lub zaliczkowane można anulować dokonując zmiany terminu przyjazdu na inny wolny dzień po wcześniejszych ustaleniach z biurem AS Apartments. W przypadku anulacji w okresie do 14 dni do przyjazdu, potrącana jest  30% opłata manipulacyjna. 
4. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda. Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia opłat dodatkowych, które nie są przedstawione na stronie internetowej danego obiektu.
5. Po zakończeniu procesu rezerwacji, wysyłany jest email zwrotny, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym,  ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi apartamentu oraz z linkiem do potwierdzenia lub ewentualnego anulowania rezerwacji. Rezerwacja bez potwierdzenia jest nieważna.
6. W uzasadnionych przypadkach AS Apartments może poprosić o wpłacenie zaliczki, celem potwierdzenia rezerwacji.
7. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, AS Apartments może zaproponować klientowi inny Apartament.
IV
OBOWIĄZKI  KLIENTA
1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w formularzu zgłoszeniowym, AS Apartments może żądać dodatkowej opłaty a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie odmówić wydania kluczy.
2. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa a także zachowania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania AS Apartments o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym oraz do zgłoszenia szkód, wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką. Równowartość tych szkód pokrywa w  całości klient, w formie określonej przez AS Apartments.
3. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
4.Klient ma obowiazek pozostawic apartament w należytym porządku,przed wyjazdem sprawdzić czy nie pozostawił swoich dóbr.Firma nie odpowiada za pozostawione w lokalu rzeczy.
5. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lokalu.

ANULACJA REZERWACJI
1. Anulację rezerwacji można dokonać klikając w odpowiedni link, który został wysłany w procesie rezerwacji.
2. W przypadku anulacji, na co najmniej 2 dni przed okresem rezerwacji, klient nie ponosi dodatkowych kosztów.
3. W przypadku anulacji w okresie krótszym niż 48 h przed rozpoczęciem rezerwacji AS Apartments może obciążyć klienta kwotą wynajmu pierwszej doby.
4. Rrezerwacje opłacone on-line ze specjalnym rabatem nie podlegają zwrotowi.
5. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny być uzgodnione telefonicznie lub e-mailowo. 
VI
PRZYJAZD, PŁATNOŚĆ I ODBIÓR KLUCZY,KARY
1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie internetowej.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Moderion.
4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry (o ile nie została dokonana wcześniej płatność online) gotówka lub kartą kredytową.
5. Moderion w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo poinformowania Gościa o konieczności zapłaty całkowitej kwoty w wyznaczonym terminie za dokonaną rezerwację, w przeciwnym razie ma prawo anulować rezerwację.
6. Wszystkie formalności dokonujemy w recepcji Moderion, przy ul. Rynek 18/4
7.
 W piątki i soboty pobierana jest od gości kaucja w wysokosci 500zł za apartament do 4 osób; 800zł gdy w apartamencie przebywa od 5 do 10 osób. As Apartments zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji w pozostałe dni tygodnia. 
8. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 06:00 rano. W tym czasie nie moga przebywać w apartamencie osoby niezgłoszone.
9. W przypadku stwierdzenia ilości osób większej niż zadeklarowana, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania całości depozytu oraz naliczenia kary dodatkowej w wysokości 100zł od niezameldowanej osoby.
10. Za naruszenie ciszy nocnej kara umowna w wysokości 500zł.
11. Zachowanie gości oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i mieszkańców.
12. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w apartamencie, jak również zakaz palenia tytoniu i spożywania alkocholu w częściach wspólnych budynku ( klatka schodowa ). Za naruszenie zakazu obowiązuje kara umowna w wysokości 200zł.
13. Ze względu na bezpieczeństwio przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu .
14. Jakiekolwiek usterki w apartamencie prosimy zgłaszać do recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacz abrak zastanych usterek i zniszczeń.
15. Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata od 100zł/komplet.
16. Lions S.A nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencie.
17. W przypadku złamania kilku punktów regulaminu, kary sumują się.  
18. W dniu wyjazdu apartament wymaga posprzątania, zmycia naczyń i wyniesienia śmieci. Istnieje możliwość rezygnacji z tego obowiązku za dodatkową opłatą 49zł.
19. Gośc ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń i wyposażenia należącego do apartamentu. 
20. W przypadku gdy zniszcenia w apartamencie dokonane przez gościa uniemożliwiają wynajem, gość ponosi finansową odpowiedzialność za każdy dzień wyłączony z wynajmu w kwocie 300zł/doba.
VII
BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO 5 LAT
1. W obiekcie noclegowym można przebywać z dzieckiem do lat 5, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.
UWAGA: dzieci, których pobyt traktuje się jako bezpłatny nie należy uwzględniać w ogólnej liczbie osób przypadających na daną rezerwację. Konieczne jest zaznaczenie w "uwagach" w formularzu rezerwacyjnym ilości dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny. Podając liczbę dzieci należy zaznaczyć także ich wiek.
VIII
PRZENIESIENIE PRAW
1. W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić AS Apartments o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
IX
WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ
1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mógł być zagwarantowane.
2. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
X
PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej należą do AS Apartments.
2. Ściąganie informacji z naszej strony internetowej jest dozwolone tylko do użytku własnego.
XI
REKLAMACJE I SPORY PRAWNE
1. W razie zaistniałych nieprawidłowości klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres info@asapart.pl.
2. Właścicielowi przysługuje prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. O wszelkich postanowieniach klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 
XII
DANE OSOBOWE
1. Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej www.asapart.pl klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych właściciela odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.
XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby AS Apartments.